ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van NV MACCA met vennootschapszetel te 3550 Heusden-Zolder, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0759.552.956, hierna “de verkoper” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (hierna: “de klant”) van deze e-commerce website (www.macca.rocks). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de verkoper aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene verkoopsvoorwaarden. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op ieder aanbod op de website www.macca.rocks aan de klant.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling wordt er bovendien steeds verwezen naar onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds raadpleegbaar via de website.

De verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging.

ARTIKEL 2 – AANGEBODEN PRODUCTEN

De verkoper verklaart dat de producten die aangeboden worden in lijn zijn met de Belgische regelgeving en geen inbreuk maken op het Strafwetboek.

[EVENTUELE AANVULLING VAN SOORT GOEDEREN OF NADERE OMSCHRIJVING]

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de consument specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld: beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De verkoper maakt zich sterk dat ieder aanbod zodanige informatie bevat dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de klant en de verkoper komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan de verkoper wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling en betaling” aanklikt.

ARTIKEL 5 – PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten met betrekking tot de prijsopgave te corrigeren. De verkoper kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten zijn wil om zoals onder andere, maar niet beperkt tot, wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, etc.. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt slechts bij wijze van voorbeeld.

Artikel 6 – BETALING

Betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De consument heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart (VISA, Mastercard, …);
– via bankkaart (Bancontact, Meastro, …);
– via Payqonic;
– via PayPal;

De betalingsprovider voor de webshop van de verkoper is AAN TE VULLEN

ARTIKEL 7 – LEVERING

Artikelen worden in beginsel enkel geleverd in België. De levering gebeurt door [gegevens verzender].

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Iedere zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Vertraging in de levering van deze documenten of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van algehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

De integrale inhoud van de website en webshop van de verkoper, met inbegrip van onder andere, maar niet beperkt tot, merken, logo’s, data, teksten, beelden, … is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De verkoper is en blijft steeds de enige eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten en draagt deze op geen enkel ogenblik over aan de klant.

De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling, kopie-name of reproductie van de door haar aangekochte producten zonder daartoe voorafgaandelijk schriftelijk toestemming verkregen te hebben van de verkoper. Ingeval van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een vergoeding van 5.000,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan de verkoper.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verkoper. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de verkoper alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen en de verkoper alle goederen heeft teruggekregen in goede staat. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De verkoper betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
– de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines;
– de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

ARTIKEL 10 – GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Voor tweedehandsgoederen wordt de garantietermijn evenwel beperkt tot één jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van één maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, pandemie, overheidsmaatregelen, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat de verkoper niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is de verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van de verkoper worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

ARTIKEL 12 – UITDRUKKELIJKE AANVAARDING

Het plaatsen van een bestelling bij de verkoper via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

ARTIKEL 13 – PRIVACY

De verkoper verklaart de Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot privacy-gerelateerde aangelegenheden te respecteren, in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

– de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
– het verwerken van de bestelling;
– het aanleggen van een klantenbestand;
– het voeren van de boekhouding.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verkoper, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kan de klant altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

ARTIKEL 14 – COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er kan gebruik worden gemaakt van “first party cookies” en “third party cookies”.

“First party cookies” zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

“Third party cookies” zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert]

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 15 – SPLITSBAARHEID

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en de verkoper is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat tussen beide partijen.